Kielitietoisuus ja selkokieli

Kielitietoisuus ja selkokieli ohjauksessa

Kielitietoisuus korostuu uusien perusopetuksen ja lukion opetusuunnitelmissa. Samoin kielitietoisuus yhdessä kulttuurisen monimuotoisuuden kanssa on tärkeää myös  1.1.2018 uudistuvassa aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmassa.

Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. Selkokieli kuitenkin hyödyttää kaikkia, koska siinä lähdetään vastaanottajan kielellisistä edellytyksistä. Varsinkin erityisen tuen tarvitsijat ja maahanmuuttajat hyötyvät siitä, että asiat käsitellään mahdollisimman konkreettisesti ja selitetään sanoja ja käsitteitä. Sisältö sanasto ja rakenne muutetaan helpommaksi.

Selkokielestä ja selkokielisestä viestinnästä voi olla hyötyä ohjauksessa ja opetuksessa esimerkiksi tehtävänannoissa, ymmärretyksi tulemisessa ja oppijan rohkaisemisessa. Ohjaustilanteissa selkokielinen viestintä lisää oppijan aktiivista osallistumista ja voi parantaa opiskelun motivaatiota:

  • käytä tavallista puhekieltä ja puhekielen ilmauksia
  • käytä tuttuja sanoja ja toista toisin sanoin
  • selitä vieraat sanat ja käsitteet
  • puhu lyhyesti ja yhdestä asiasta kerrallaan
  • kysy
  • tue ja havainnollista piirroksilla, kuvilla, esimerkeillä, ilmeillä ja eleillä
  • hidasta ja jätä taukoja
  • kertaa ja/tai pyydä oppijaa esimerkiksi kertomaan mitä asia tarkoittaa, mistä sovittiin
  • pyydä palautetta.

Lisätietoja:

Selkokieli opetus- ja ohjaustyön tueksi, Tuija Takala
Selkokielisiä ammattikuvauksia (PDF)

Siirry sivun alkuun