Säännöt

UUDENMAAN OPINTO-OHJAAJAT RY:N SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi on Uudenmaan opinto-ohjaajat ry. Sen toiminta-alue on Uusimaa ja kotipaikka on Helsinki.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä oppilaanohjauksen kehittämiseksi, opinto-ohjaajien ammattitaidon parantamiseksi, hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistämiseksi jäsenistössä sekä valvoa jäsenistön yleisiä ammatillisia etuja hoitamalla erikoisesti yhteyksiä Suomen opinto-ohjaajat ry:hyn ja paikallisiin koulu- ja työvoimaviranomaisiin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä opintokäyntejä, harjoittaa julkaisutoimintaa, tekee esityksiä ja antaa lausuntoja.

3§ Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi.

4§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen opinto-ohjaajan/oppilaanohjaajan kelpoisuuden omaava, ohjausalalla toimiva tai yhdistyksen tarkoituksen hyväksi työskentelevä henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. Eläkeläisjäseneksi voi liittyä em. toimesta eläkkeelle jäänyt henkilö. Yhdistyksen jäsenistä pidetään jäsenluetteloa. Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka toimintansa johdosta tai muiden ansioiden perusteella on tämän kunnianosoituksen arvoinen.

5§ Varsinaisen jäsenen ja eläkeläisjäsenen ja opiskelijajäsenen on maksettava yhdistykselle vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden ja perimistavan päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla ei suuruinen eri jäsenryhmille. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksuja.

6§ Jäsen kuuluu yhdistykseen, kunnes hän kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka kirjallisesti tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan ilmoittaa eroavansa tai erotetaan.

7§ Jäsenen erottamisesta on voimassa, mitä siitä on yhdistyslain 14 §:ssä säädetty. Tämän lisäksi jäsen erotetaan yhdistyksestä, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahtena peräkkäisenä vuotena. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

8§ Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne samoin kuin yhdistyksen ja sen hallituksen kokousten pöytäkirjat on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee palauttaa asiakirjat lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-maaliskuun aikana. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle silloin, kun kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä pitää sitä tarpeellisena. Koollekutsumisesta pitää esittää kirjallinen vaatimus, jossa kerrotaan koolle kutsumisen syyt. Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun sitä on hallitukselta pyydetty.

10§ Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja muut toimihenkilöt.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
4. Esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä.
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi.
6. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen erovuoroisten tilalle.
7. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa/ varatoiminnantarkastajaa.
8. Esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma.
9. Määritetään jäsenmaksun suuruus ja perimistapa.
10. Hyväksytään talousarvio.
11. Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat.

11§ Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus. Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja sekä kuusi (6) varsinaista jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenistä kolme (3) on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus voidaan ratkaista arvalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) hallituksen jäsentä on läsnä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sama henkilö voi olla sihteeri ja rahastonhoitaja. Hallitus voi asettaa tarvittaessa toimikuntia.

12§ Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta tarpeen mukaan, mutta kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Kun päätöksiä tehtäessä on äänestettävä, tulee yhdistyksen päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide, paitsi erillisessä äänestystilanteessa ratkaisee arpa.

13§ Hallituksen tehtävänä on:
1. Panna toimeen kokousten päätökset.
2. Valvoa sääntöjen noudattamista.
3. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, määrätä niiden paikka ja aika sekä huolehtia niiden ohjelmasta.
4. Hoitaa yhdistyksen varoja ja pitää jäsenluetteloa.
5. Toimia 2 §:ssä mainittujen tehtävien käytännöllisenä toteuttajana.

14§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

15§ Yhdistyksen kutsuu koolle hallitus joko kirjeitse tai julkaisemalla kutsun jäsenten keskuudessa yleisesti leviävässä ammattilehdessä tai sähköisessä muodossa yhdistyksen internetsivustolla ja sähköpostitse vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

16§ Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa rahastoja.

17§ Yhdistys voi liittyä alansa muihin järjestöihin järjestöjäseneksi.

18§ Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään 2/3 enemmistö annetuista äänistä. Ehdotuksen sääntöjen muuttamiseksi tai yhdistyksen purkamiseksi voi tehdä hallituksen lisäksi yhdistyksen jäsen, jonka tulee antaa ehdotuksensa hallitukselle, joka oman lausuntonsa kanssa esittää sen kokoukselle. Ehdotuksesta on mainittava kokouskutsussa.

19§ Yhdistyksen mahdollisesti purkautuessa on varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

Siirry sivun alkuun